Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Idősek klubja

Idősek nappali ellátása - idősek klubja

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátására, gondozására szolgál.

A napközbeni ellátás kiterjed az igény szerinti szabadidős programok szervezésére. Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésére, szakellátáshoz való hozzájutás segítésére, valamint hivatalos ügyek intézésének segítésére és az életvitelhez kapcsolódó tanácsadásra.

A gondozás célja a hiányzó családi kapcsolatok pótlása.

Főként a klubtagok szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, valamint az egészségügyi és higiénés viszonyok javítása.

Az idősek klubjának nyitvatartási ideje munkanapokon:

Hétfőtől - Péntekig: 8-16 óráig

Az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi körülményeket folyamatos felügyelet mellett. Biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok fenntartása érdekében programokat szervez. Biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartásához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a higiéniai feladatok ellátásában.

Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős programokat szervezünk:

  • aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sport tevékenység)
  • szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tv nézés, kártya-és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.)
  • kulturális tevékenységek (rendezvények, ünnepségek, névnapok, múzeum látogatás stb.)

Az egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, mentális gondozás. A szakellátáshoz hozzájutás segítése elsősorban a házi orvos által javasolt szakellátásba történő jelentkezés biztosítását, vagy a felmerülő problémák megfelelő szakellátás felderítése biztosítását jelenti. Rendszeressége alkalmanként és szükség szerint történik.

A klub dolgozói a hozzájuk fordulók számára segítséget nyújtanak hivatalos ügyek intézésében, szociális szolgáltatási ügyekben személyes esetkezeléssel, tanácsadással, egyéb ügyekben a megfelelő szakember felkutatásában, odairányításban.

Ellátási terület idősek klubja tekintetében: Edelény város közigazgatási területe

A nappali ellátás igénybevételének módja, feltételei:

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az igénylés minden esetbe írásban kell benyújtani.

A benyújtott kérelem alapján a szolgáltatás biztosítása előtt előgondozást kell végezni. Az előgondozás megszervezése a nappali ellátás vezetőjének feladata.

A nappali ellátás szociális szolgáltatást csak a jogszabályi előírásokban rögzített feltételek megléte esetén lehet nyújtani.

Az ellátás biztosításáról az igényjogosultság előírt vizsgálata után a nappali ellátás vezetőjének javaslata alapján az intézményvezető dönt.

A nappali ellátást szociális szolgáltatás a jogosult és az intézményvezetője közötti ellátási megállapodás alapozza meg.

A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás tényleges tartalmát, a szolgáltatást igénybevevő jogait illetve kötelezettségeit, valamint a szolgáltató vállalásait.

A nappali ellátás során nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni.

Az ellátottak jogainak védelme:

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény által biztosított szolgáltatások igénybevételére a Megállapodásban foglaltak szerint, az egyenlő bánásmódra, vallási és etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátottat megillető alkotmányos jogok tiszteletben tartására, különösen az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi – lelki egészséghez való jogra.

Az ellátottnak joga van az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez.

Az ellátottat megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

Az ellátottak panasszal fordulhatnak szóban és írásban az intézményvezetőhöz. Az intézményvezető 15 napon belül köteles írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért, valamint az ellátottjogi képviselőhöz bármilyen esetben.