Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 


Mutassa térképen!

Család- és gyermekjóléti központ

Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személyekről, családokról.

A családsegítő szolgálat célja az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére általános szociális és mentálhigiénés ellátás nyújtása, szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarok elhárításában segítés.

Ellátási terület családsegítés tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Hegymeg, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi és Tomor települések közigazgatási területe

A családgondozók elérhetősége:

Edelény, István király u. 58.

Tel.: 48/525–142, 48/778-102

e-mail címe: csaladsegites@gmail.com

Kistérség feladatellátás az alábbi időpontokba történik:

Minden páros hét hétfői napján:

900-1200               Lak, Hegymeg, Tomor

Minden páros hét szerdai napján:

900-1200               Abod, Balajt, Ládbesenyő

Minden páros hét csütörtöki napján:

1000-1100            Szakácsi

Edelényi Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási rendje

Rendszeres szociális segélyezettek jelentkeztetése:

Hétfő:              800-1200

Kedd:              ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS

Szerda:            800-1200

Csütörtök:       800-1200

Péntek:            800-1200

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Hétfő:              800-1600

Kedd:              ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS

Szerda:            800-1700

Csütörtök:       800-1600

Péntek:            800-1230

Ellátottak köre:

Szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzetben vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Családsegítés feladata:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok megoldásának segítése
 • a veszélyeztetettség és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése
 • figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy számban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatását nyújtó szerv felé
 • tanácsadás
 • segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.

A feladatellátás módszerei:

 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő családok szociális helyzetét. Családgondozással megpróbálja megszüntetni, kiküszöbölni a hátrányos helyzetek okait.
 • Meghallgatja a családok panaszát, és annak javítása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • Kiépíti és működteti a jelzőrendszert.
 • Önkormányzatoknál kezdeményezi az új ellátások szolgáltatások bevezetését.
 • Felkérésre környezettanulmányt készít.
 • Tájékoztatja a családokat az igényelhető támogatásokról, szolgáltatásokról.
 • Ügyintézésben és érdekeik érvényesítésében segítséget nyújt.
 • Tájékoztatja a családokat jogi, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadások igénybelének lehetőségéről.
 • Családok számára szabadidős programokat szervez.

 

A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamat, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.

A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és a segítő munkaformák útján valósul meg.

Segítő munkaformák:

 • szociális esetmunka,
 • szociális csoportmunka,
 • közösségi szociális munka.

A rendszeres szociális segély feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-tól a 37/G. §-ig részletesen szabályozza.

A települési önkormányzat az Szt. 37/A. §. (1) bekezdésének megfelelően a rendszeres szociális segélyben részesülők számára előírt együttműködési kötelezettség teljesítésének szerveként a Családsegítő Szolgálatot jelölte ki. A rendszeres szociális segélyre jogosult, a megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt intézménnyel felvenni a kapcsolatot, illetve személyesen megjelenni a Családsegítő Szolgálat Edelény, Borsodi út 2. szám alatti irodájában.

A családsegítő szolgálattal való együttműködés magában foglalja a szolgálatnál történő nyilvántartásba vételt, valamint a segélyezett szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a szolgálat által meghatározott időközönként történő (három havonta 1 alkalommal) megjelenést a családgondozásban való részvételt, életvezetési és mentálhigiénés tanácsok követését.

Amennyiben a kötelezettségeinek a segélyezett nem tesz eleget és ezt önhibáján kívüli okként hitelt érdemlő módon nem tudja bizonyítani, akkor a részére megállapított rendszeres szociális segély folyósítását az önkormányzat 1év időtartamra szünetelteti.

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.

Szociális és mentálhigiéné tanácsadás:

Magában foglalja a családgondozó tájékoztatását az igénybe vehető ellátásokról, szolgáltatásokról. Információt szolgáltat azok előnyeiről és hátrányairól.

Segítséget nyújt a családgondozó a jelentkező probléma részletes feltárásában, annak kezelésében. Családi kapcsolati problémák feltárásában és annak kezelésében.

Az ellátás igénybevételének módja:

A családsegítő szolgálat igénybevételének módja eltér a többi szolgáltatástól.

Létrejöhet önkéntesen, észlelő-jelző rendszer jelzése alapján illetve együttműködési kötelezettség alapján.

A családsegítő szolgálat igénybevételi módja önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére történik, vagy a jelzőrendszer jelzése alapján, amikor a családgondozó felkeresi a jelzett személyt, családot.