Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 

Telefon: +36 4... megnézem
Mutassa térképen!

Idősek részére történő házi segítségnyújtas

A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott részére saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe veszi az ellátást igénylő képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a szolgálat lehetőségeit. A szociális gondozónők munkájának eredményeként az idős emberek általában később, vagy egyáltalán nem kerülnek szociális otthonba, ápolás szükségessége miatt nem kötnek le kórházi ágyat.

Házi segítségnyújtás iránti kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel megállapodást kötünk.

Ellátási terület a házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod és Damak települések közigazgatási területe

Az ellátottak köre:

Elsősorban időskorú személyek részére nyújtott szolgáltatás.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Gondozási szükséglet vizsgálata:

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

 • saját környezetében,
 • életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
 • meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében,
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Lehet rendszeres, akár mindennapi és lehet esetenkénti is a gondozási szükségletnek megfelelően.

A gondozottak állapotuknak, koruknak megfelelően részt vehetnek az intézményben szervezett ünnepi rendezvényeken, társas összejöveteleken, szociális-egészségügyi, életvezetési előadásokon.

Információnyújtás, tanácsadás az ellátottak részére a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatás nyújtása, az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Tanácsadás a mindennapi élethez kapcsolódó problémák megoldásához (családi kapcsolatok erősítéséhez, munkavállalással kapcsolatosan stb.).

A gondozó napi gondozási tevékenységéről jogszabályban meghatározott gondozási naplót vezet.