Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29. Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető. Részletes elérhetőségek a Kapcsolat menüpont alatt 


Mutassa térképen!

Védőnői Szolgálat

A védőnő az egészségügyi alapellátás meghatározott területén dolgozó főiskolai végzettséggel rendelkező szakember, akinek fő feladata a nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig, valamint az iskolás korosztály ellátása az általános iskolától a középiskola befejezéséig.

A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni, valamint a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről.

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályán dolgozó járási vezető védőnő (a továbbiakban: szakmai felügyelet) látja el.

A védőnő feladata:

 • a nővédelem, ezen belül
 • a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
 • az anyaságra való felkészülés segítése,
 • a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel;
 • a várandós anyák gondozása
 • a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
 • az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása
 • a törvényes képviselővel előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
 • az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
 • a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése
 • a 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése
 • a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,
 • a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására,
 • az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
 • a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött kötelező és a választható védőoltásokról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása,
 • az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása
 • az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása
 • családgondozás keretében,
  • a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,
  • soron kívüli családlátogatás végzése a nevelési-oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,
  • a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos értesítése, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén,
 • figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról,
 • tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,
 • tájékoztatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről;
 • az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

A védőnő a feladatait a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben a családok otthonában a nevelési-oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi.

A védőnők elérhetősége:

Edelény, István király u. 65. szám

Tel.: 48/346–199

e-mail címe: edelenyivedonok@freemail.hu

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik

 • az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás,
 • a közoktatás,
 • a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.

A védőnő és a háziorvos gondozással kapcsolatos szakmai véleménykülönbsége esetén - bármely fél kezdeményezésére - a háziorvosi ellátás és a védőnői ellátás illetékes szakfelügyelője közös álláspontot alakít ki.

A jogszabályban meghatározott feladatokon túl csecsemőmasszázst oktató foglalkozások is megrendezésre kerülnek a védőnői szolgálatnál. Okleveles csecsemőmasszázs oktatói képesítéssel rendelkező 2 védőnő tart 5 alkalomból álló felkészítő tanfolyamot. A csecsemőmasszázs foglalkozások a Nemzetközi Csecsemőmasszázs Egyesület által meghatározott tematika alapján zajlanak. 4 különböző technikát (az indiai, a svéd, a talpmasszázs és a jóga elemeit ötvözve a világon mindenhol egyformán elfogadott módszer.

 A csecsemőmasszázs célja: megkönnyíteni, támogatni a csecsemők és szüleik közötti szeretetteljes kapcsolat kialakulását, elmélyülését.

 

A világjárvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a csecsemőmasszázs szünetel, védőnői látogatás csak indokolt esetben valósul meg, a gondozottakkal történő kommunikáció elsősorban távkonzultáció útján (telefon, email, messenger, viber) történik.

A védőnői tanácsadóban előre egyeztetett időpontban történik az egészséges várandósok, és 0-6 éves gyermekek ellátása. A tanácsadó helyiségében egyszerre 1 várandós, vagy 1 kiskorú gyermek 1 szülővel tartózkodhat az egészségügyi személyzeten kívül az előírt védekezési szabályok betartása mellett.